9.01.2015

Δήλωση αποχώρησης 37 μελών της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ 4ης Δημοτικής Κοινότητας


Συντρόφισσες και σύντροφοι, Είναι αναπόφευκτη και επιβεβλημένη η αποχώρησή μας από το ΣΥΡΙΖΑ. Βασικός λόγος που ενταχθήκαμε και συμμετείχαμε στον σχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ως ενιαίο πολυτασικό κόμμα, είναι γιατί πιστέψαμε, και πιστεύουμε, ότι η ενότητα της αριστεράς με δημοκρατία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, αυτό που έλειπε από την ελληνική κοινωνία, το έμπρακτο λαϊκό σάλπισμα, για να προχωρήσει και να απαλλαγεί από τα δεσμά που επί πολλές δεκαετίες την κρατούν καθηλωμένη να επιβιώνει οριακά.

Πι­στέ­ψα­με, παρ’ όλες τις δυ­σκο­λί­ες που και εσω­κομ­μα­τι­κά δια­πι­στώ­να­με, ότι αυτό άρ­χι­σε να γί­νε­ται πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το Γε­νά­ρη αυτής της χρο­νιάς. Όμως δυ­στυ­χώς δια­ψευ­στή­κα­με πλή­ρως. Δεν είναι μόνο το 3ο μνη­μό­νιο που καμιά σχέση δεν έχει με τις θέ­σεις του πρώ­του και ιδρυ­τι­κού μας συ­νε­δρί­ου, το εκλο­γι­κό μας πρό­γραμ­μα αλλά και τις προ­γραμ­μα­τι­κές θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης. Είναι επί­σης και η απου­σία δια­λό­γου, ενη­μέ­ρω­σης και σειρά ενερ­γειών που τσά­κι­σαν και εξευ­τέ­λι­σαν την έν­νοια της Δη­μο­κρα­τί­ας που έτσι κι αλ­λιώς είχε ποι­κι­λό­τρο­πα βλη­θεί τους τε­λευ­ταί­ους μήνες.
Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα αγω­νι­στή­κα­με για να μπο­ρέ­σει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να υπε­ρα­σπι­στεί τα λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα εφαρ­μό­ζο­ντας ένα προ­ο­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα εξό­δου από την κρίση, ένα λαϊκό πρό­γραμ­μα που θα μπο­ρού­σε να ανα­δια­νεί­μει τον πλού­το, να ανα­συ­γκρο­τή­σει τη χώρα, να βάλει φρένο στο ξε­πού­λη­μα και τη δια­φθο­ρά, στα ολι­γο­πώ­λια και τους κα­να­λάρ­χες, στην υπο­τα­γή και την υπο­τέ­λεια, στην άνευ όρων πα­ρα­μο­νή στο ευρώ και την ευ­ρω­ζώ­νη. Πα­λέ­ψα­με και αγω­νι­στή­κα­με για να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η συ­μπό­ρευ­ση της Αρι­στε­ράς, η κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς, που θα υπε­ρα­σπι­ζό­ταν τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα των τρα­πε­ζών, που θα αρ­νού­νταν την απο­πλη­ρω­μή ενός μη βιώ­σι­μου χρέ­ους ενά­ντια σε ωμές απει­λές και εκ­βια­σμούς των δα­νει­στών και του κε­φα­λαί­ου.
Δυ­στυ­χώς, η κυ­βέρ­νη­ση με κορμό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (για την οποία πα­λέ­ψα­με με όλες μας τις δυ­νά­μεις) αψη­φώ­ντας τη λαϊκή εντο­λή, το πε­ρή­φα­νο ΟΧΙ, τις συλ­λο­γι­κές επε­ξερ­γα­σί­ες και το πρό­γραμ­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δε­σμεύ­σεις στη βουλή αλλά και την τε­λευ­ταία από­φα­ση της ΚΕ για έκτα­κτο συ­νέ­δριο, κα­τέ­λη­ξε να ψη­φί­σει ένα νέο σκλη­ρό,   δυ­σβά­στα­κτο μνη­μό­νιο.
Η τε­λι­κή πράξη ήταν η πα­ραί­τη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού και της κυ­βέρ­νη­σης και η επι­λο­γή των πρό­ω­ρων εκλο­γών, επι­λο­γή που σπρώ­χνει τα πράγ­μα­τα σε μια κα­τά­στα­ση χωρίς επι­στρο­φή, επι­λο­γή που έγινε χωρίς καμία εσω­κομ­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία.
Το να πα­ρα­μεί­νου­με μέλη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ση­μαί­νει να υπη­ρε­τή­σου­με το νέο μνη­μό­νιο που έρ­χε­ται να δώσει την χα­ρι­στι­κή βολή σε έναν ήδη κα­θη­μαγ­μέ­νο λαό – τη στιγ­μή μά­λι­στα εί­χα­με την τε­λευ­ταία πε­ντα­ε­τία δώσει όλοι μαζί σκλη­ρές μάχες ενά­ντια στα προη­γού­με­να μνη­μό­νια. Επο­μέ­νως δεν μπο­ρού­με πια να εί­μα­στε μέλη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Η από­φα­ση αυτή δεν είναι εύ­κο­λη, είναι όμως ανα­γκαία για τη συ­νέ­χεια της Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, για τη δη­μιουρ­γία ενός αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κού, πα­τριω­τι­κού, αντι­μνη­μο­νια­κού με­τώ­που, για την εφαρ­μο­γή ενός με­τα­βα­τι­κού προ­γράμ­μα­τος που θα οδη­γή­σει στο σο­σια­λι­σμό.
Δη­λώ­νου­με ότι θα υπε­ρα­σπι­στού­με το πε­ρή­φα­νο και μα­ζι­κό ΟΧΙ του λαού μας στο δη­μο­ψή­φι­σμα, ότι θα αγω­νι­στού­με για την ακύ­ρω­ση των μνη­μο­νί­ων και της λι­τό­τη­τας και για την ανά­κτη­ση της εθνι­κής δη­μο­κρα­τι­κής κυ­ριαρ­χί­ας.
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.    ΓΑ­ΡΙ­ΔΗ ΕΥ­ΘΥ­ΜΙΑ (μέλος συ­ντο­νι­στι­κού)
2.    ΕΥ­ΣΤΑ­ΘΙΟΥ ΓΙΩΡ­ΓΟΣ (μέλος συ­ντο­νι­στι­κού)
3.    ΤΣΑ­ΤΗ­ΡΗΣ ΒΑ­ΣΙ­ΛΗΣ (μέλος συ­ντο­νι­στι­κού)
4.    ΓΑ­ΡΙ­ΔΗ ΒΑ­ΣΙ­ΛΟ­ΔΕ­ΣΠΟΙ­ΝΑ
5.    ΜΠΕ­ΝΑ­ΤΟΣ ΓΙΩΡ­ΓΟΣ
6.    ΜΠΕ­ΝΑ­ΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
7.    ΜΠΕ­ΝΑ­ΤΟΥ ΠΑ­ΝΩ­ΡΑΙΑ
8.    ΤΟ­ΛΙΟΥ ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥΗ
9.    ΤΟ­ΛΙΟΥ ΡΟΖΑ
10. ΨΑΡ­ΡΕΑ ΕΛΕΝΑ
11. ΑΝΑ­ΓΝΩ­ΣΤΟΥ ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΑ
12. ΝΤΙ­ΤΣΙΑ ΓΙΩΤΑ
13. ΜΩ­ΡΑ­ΚΗ  ΒΑΝΑ
14. ΡΟ­ΣΠΟ­ΓΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ
15. ΔΕ­ΛΑ­ΒΕ­ΚΟΥ­ΡΑ ΧΡΥΣΑ
16. ΡΟΥ­ΣΤΑ­ΝΗΣ ΖΑ­ΧΑ­ΡΙΑΣ
17. ΤΕ­ΝΤΟ­ΜΑΣ ΛΑ­ΖΑ­ΡΟΣ
18. ΘΑ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ ΑΙ­ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΗ
19. ΗΛΙΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ ΚΩ­ΣΤΑΣ
20. ΗΛΙΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ ΑΘΑ­ΝΑ­ΣΙΟΣ
21. ΚΟΛ­ΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
22. ΠΑ­ΠΑ­ΔΑ­ΚΗΣ ΠΑ­ΝΑ­ΓΙΩ­ΤΗΣ
23. ΠΑ­ΡΟ­ΞΥ­ΣΜΟΣ ΕΥΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ
24. ΔΡΑ­ΚΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΙ­ΚΗ
25. ΧΡΙ­ΣΤΟ­ΔΟΥ­ΛΟΥ ΕΥ­ΘΥ­ΜΙΟΣ
26. ΑΛΕ­ΞΑ­ΚΗΣ ΙΩ­ΑΝ­ΝΗΣ
27. ΓΙΑΝ­ΝΑ­ΚΗΣ ΑΛΕ­ΚΟΣ
28. ΚΑΡΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΙ­ΚΗ
29. ΤΣΟ­ΠΑ­ΝΑ­ΚΗΣ ΚΩ­ΣΤΑΣ
30. ΤΣΙ­ΡΙ­ΔΗ ΑΓ­ΓΕ­ΛΙ­ΝΑ
31. ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ ΠΑ­ΝΑ­ΓΙΩ­ΤΗΣ
32. ΠΑ­ΝΤΑ­ΖΗΣ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΗΣ
33. ΜΠΕΪ­ΛΕ­ΡΆΙ ΑΡ­ΝΤΙΑΝ
34. ΚΑ­ΝΕΛ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ ΑΣΗ­ΜΙ­ΝΑ
35. ΜΙ­ΧΑ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
36. ΑΝ­ΔΡΟ­ΒΙ­ΤΣΑ­ΝΕΑ ΠΕΓΚΥ
37. ΚΟΛ­ΛΙΑ ΑΝΝΑ


1 σχόλιο:

Γεωργία είπε...

Φαντάζομαι ότι κάποιος πρέπει να τους ξέρει γιατί από αυτούς στα κοινά και στους αγώνες της γειτονιάς είναι άγνωστοι...